MBC

Guan Wei
Cloud B#3,
2012
Bronze
167 x 100 x 90 cm
Ed. 3/3